منوچهر آقازاده بجندی مدیرعامل شرکت کاور مبل آذربایجان با بیش از ۱۵ سال سابقه تولید در زمینه انواع کاور مبل خانگی و فروشگاهی و بیش از ۹۷% رضایتمندی در نظر سنجی مردمی در سال ۹۵  در تولید کاور مبل ، جناب منوچهر آقازاده بجندی متولد سال ۱۳۴۷/۰۱/۱۷  با شماره ملی ۱۶۵۲۴۰۹۸۲۳ می باشد.