(۳)تفکیک کار

تفکیک حاصل الگو برداری و اندازه گیر ایست ک الگو برایه برش اماده می کند