(۴)برش
بعد از تفکیک مرحله برش کاری است
که کار را به صورت دقیق برش خورده میشود