(۲)اندازه گیری

نوشتن دقیق اندازه گیری امری مهم است برای اندازه گیری اگر اندازه ای کم یا ناقص نوشته شود در تفکیک کارکه در مرحلی بعدی توضیح خواهیم داد ایجاد مشکل خواهد کرد.