(۱) الگو برداری

الگو برداری های مختلفی از مابین هم کاران ماوجود دارد ک بعضیها با روز نامه وپلاستیک متقال روشن.
کاور مبل از پلاستیک مخصوص اندازه گیری استفاده می نماید.

الگو برداری